Kama PostViews

 

http://wp-kama.ru/id_101/funktsiya-vyivoda-zapisey-po-kolichestvu-prosmotrov.html

Обнулить: в БД кликнуть на SQL, ввести в поле:
DELETE FROM fav_postmeta WHERE meta_key = 'views';